Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Zmiana rozporządzenia w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy DGSA

Planowane są zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 84).
Zgodnie z obecnie obowiązującym § 16 ust. 1 rozporządzenia egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku:
1) uzyskania co najmniej 80 % punktów możliwych do uzyskania z testu z części ogólnej, czyli uzyskania co najmniej 72 punktów;
2) uzyskania co najmniej 80 % punktów możliwych do uzyskania z testu z części specjalistycznej, czyli uzyskania co najmniej 48 punktów;
3) rozwiązania opisowego zadania praktycznego z części specjalistycznej.

O ile dwa pierwsze punkty nie rodzą wątpliwości o tyle punkt trzeci często był przyczyną wątpliwości kandydatów na doradców w przypadku negatywnego wyniku egzaminu. W rozporządzeniu nie wskazano kryteriów oceny zadania opisowego praktycznego co mogło doprowadzić do różnych wyników egzaminu zależnie od składu komisji egzaminacyjnej.
W planowanej zmianie rozporządzenia doprecyzowaniu ulec ma kwestia oceny zadania praktycznego poprzez przyporządkowanie wagi do poszczególnych zadań oraz określenia tzw. błędów krytycznych. Zmiany te mają doprowadzić do doprecyzowania zasad oceny zadania praktycznego.

Przykład proponowanych zmian w katalogu zadań i określenia wartości punktowej dla ich poszczególnych części przedstawiony jest poniżej:

Treść zadania (…)
a) określ numer UN, prawidłową nazwę przewozową materiału, klasę, grupę pakowania oraz kod klasyfikacyjny – można uzyskać maksymalnie 20 punktów (20%)
b) określ prawidłowe oznakowanie sztuk przesyłek oraz oznakowanie opakowania zbiorczego -można uzyskać maksymalnie 10 punktów (10%).

Proponowana zmiana ma wejść w życie 3 miesiące od dnia ogłoszenia. Dłuższy okres wdrożenia ma na celu przygotowanie dokładnego katalogu zadań i klucza odpowiedzi.

Przypominamy, iż aby uzyskać uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych DGSA (ADR) w Polsce należy mieć wyższe wykształcenie, być osobą niekaraną oraz mieć ukończone 21 lat. Dla kandydatów obowiązkowy jest kurs dla doradców, a osoby przedłużające uprawnienia zobligowane są wyłącznie do pozytywnego zaliczenia egzaminu, bez konieczności odbycia kursu. Różnica jest również w samym egzaminie dla kandydatów oraz osób przedłużających uprawnienia. Kandydaci muszą zaliczyć 3 części czyli test z części ogólnej, test z części specjalistycznej oraz rozwiązać zadanie praktyczne. Osoby przedłużające uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa DGSA (ADR) zwolnione są z 3 części czyli zadania praktycznego.

Planowaną zmianę w rozporządzeniu oceniamy pozytywnie. Wprowadza ona postulaty środowiska doradców w zakresie ujednolicenia zasad oceny zadania praktycznego na egzaminie kandydatów na doradców DGSA (ADR).

Wzór aktualnie wydawanego świadectwa można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2021 r. (poz. 1168)

Jak przystąpić do egzaminu dla doradcy do spraw bezpieczeństwa DGSA (ADR) możesz dowiedzieć się na stronie TDT.

Egzaminy dla doradców organizowane są zwykle 2 razy w miesiącu przez Transportowy Dozór Techniczny. Terminy egzaminów dla doradców możesz sprawdzić na stronie TDT.

Jesteś zainteresowany uzyskaniem uprawnień doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych DGSA (ADR)? Zapraszamy na nasze kursy. Terminy szkoleń sprawdzisz tutaj lub zapraszamy do kontaktu telefonicznego 605 237 237

Related Posts