Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Kto powinien posiadać doradcę?

Zgodnie z przepisami umowy ADR (1.8.3.1) oraz artykułem 15 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych każdy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest zobowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych w ADR zwanego dalej „doradcą”. Oznacza to, że obowiązek posiadania doradcy leży nie tylko na przewoźniku, ale na każdej firmie będącej częścią łańcucha transportowego materiałów niebezpiecznych czyli  również na załadowcy, pakującym i rozładowcy. Od 31 grudnia 2022 roku obowiązek ten dotyczy również firmy, które pełnią wyłącznie rolę nadawcy. Wiąże się to z zakończeniem okresu przejściowego wskazanego w przepisie 1.6.1.44 umowy ADR.

 Obowiązek wyznaczenia doradcy nie dotyczy jednak uczestników wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID lub ADN.

Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia szczegółowej oferty dostosowanej do Państwa potrzeb. Oferujemy praktyczne rozwiązania dla firm zajmujących się towarami niebezpiecznymi.