Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Nowe przepisy umowy ADR 2023- 2025

Zmiany w ADR 2023

UWAGA! Zmiany wprowadzone w umowie ADR 2023 w większości przypadków wchodzą w życie najpóźniej 1 lipca 2023. Część przepisów (dział 1.6 przepisy przejściowe) ma inny termin ich wejścia w życie. Wpis o zmianie przepisów umowy ADR w wersji 2023-2025 obejmuje tylko część zmian w załączniku A i B. Po wprowadzeniu zmian w umowie ADR 2023 skonsultuj zmiany ze swoim doradcą ADR – DGSA i ustal, które zmiany dotyczą twojej działalności i jak wdrożyć zmianę przepisów umowy ADR.

UWAGA WAŻNE: Kończy się okres przejściowy wynikający z przepisu 1.6.1.44 poniżej. Przekłada się on na obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA również dla firm, które występują wyłącznie jako nadawca w terminie do 31.12.2022.

W odstępstwie od przepisu 1.8.3.1 obowiązującego od 1 stycznia 2019 r., przedsiębiorstwa, które uczestniczą w przewozie towarów niebezpiecznych wyłącznie jako nadawcy, i które nie miały obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r., powinny wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Nie masz jeszcze swojego doradcy? Masz wątpliwości czy Twoja firma powinna wyznaczyć doradcę?

Zadzwoń do nas wyjaśnimy 605 237 237! Zapraszamy do współpracy!

Polska wersja umowy ADR 2023 – 2025 została opublikowana 11 maja 2023


Chcesz być na bieżąco z przepisami ADR? Zapraszamy do skorzystania z oferty naszych szkoleń!

Dział 1 

Nastąpiło wiele zmian w zakresie definicji. Kilka definicji zostało dodanych, zaktualizowanych, a część usuniętych. Szczegóły podamy po tłumaczeniu umowy ADR 2023 na język polski.

Pojawiły się nowe zapisy w zakresie naczyń ciśnieniowych:

1.1.4.7 Naczynia ciśnieniowe wielokrotnego napełniania autoryzowane przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych Ameryki

1.1.4.7.1 Import gazów

Naczynia ciśnieniowe wielokrotnego napełniania zatwierdzone przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz skonstruowane i przetestowane zgodnie z normami wymienionymi w części 178 „Specyfikacje opakowań” Kodeksu Przepisów Federalnych przyjętych do przewozu w łańcuchu transportowym zgodnie z 1.1.4.2 mogą być przewożone z miejsca tymczasowego składowania w końcowym punkcie łańcucha transportowego do użytkownika końcowego.

1.1.4.7.2 Wywóz gazów i puste nieoczyszczone naczynia ciśnieniowe

Zbiorniki ciśnieniowe wielokrotnego użytku zatwierdzone przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych Ameryki i skonstruowane zgodnie z normami wymienionymi w części 178 „Specyfikacje opakowań” Kodeksu Przepisów Federalnych mogą być napełniane i przewożone wyłącznie w celu eksportu do krajów niebędących umawiającymi się stronami ADR pod warunkiem spełnienia następujących postanowień: napełnianie naczynia ciśnieniowego jest zgodne z odpowiednimi wymaganiami Kodeksu Przepisów Federalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki naczynia ciśnieniowe powinny być oznakowane i oznakowane zgodnie z rozdziałem 5.2 przepisy podane pod 4.1.6.12 i 4.1.6.13 mają zastosowanie do naczyń ciśnieniowych; naczynia ciśnieniowe nie powinny być napełniane po upływie terminu ich przeprowadzenia badania okresowego, ale mogą być przewożone po upływie terminu w celu przeprowadzenia badania, łącznie z innymi czynnościami przewozowymi.

Dział 1.6 Przepisy przejściowe 

Zostały dodane między innymi:
1.6.4.60 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 2024 r. zgodnie z wymagania obowiązujące do 31 grudnia 2022 r., które jednak nie spełniają wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. w zakresie zaworów bezpieczeństwa można nadal stosować  zgodnie z 6.8.3.2.9.
1.6.5.23 dla pojazdów EX/III

1.6.5.24 dla pojazdów FL

1.6.5.25 dla pojazdów FL

1.8.6.2.1 rozszerzono zapisy dotyczące właściwej władzy oraz odniesienie do normy EN ISO/IEC 17020:2012 oraz EN ISO/IEC 17020:2012 

Dział 2

Usunięto numer UN 1169, a wpis dotyczący UN 1170 uzupełniono: „EKSTRAKTY, PŁYNNE, o smaku lub zapachu”.

Dział 3.2 Tabela A

W ramach zmian umowy ADR 2023 dodano numer UN 3550. Jest nową pozycją dotyczącą DIHYDROTLENEKU KOBALTU W PROSZKU, zawierającego nie mniej niż 10% cząstek respirabilnych

UN3550 nowy numer UN ADR2023

• UN 1002 dodano przepis szczególny 397
• UN 1012, nazwę i opis zmieniono na „BUTYLEN” i dodano przepis szczególny 398
• UN 1169 został usunięty
• UN 1197 (GP II i III) został zmieniony na: „1197 EKSTRAKTY, CIEKŁE, o smaku lub zapachu”
• UN 1345 nazwa i opis zmieniono na „GUMA ODPADOWA lub GUMA WYBRAKOWANA, sproszkowana lub granulowana, nieprzekraczająca 840 mikronów i zawartości gumy przekraczającej 45 %”
• UN 1872 zawiera szereg zmian w szczegółach w kilku kolumnach
• UN 1891 zawiera szereg zmian w szczegółach w kilku kolumnach
• UN 2015, dodano „NADTLENEK WODORU, STABILIZOWANY lub”
• UN 2426 nazwa i opis zostały zmienione na „AZOTAN AMONU, PŁYNNY (gorący stężony roztwór)”
• UN 2908 do 2911, kod ograniczeń tunelu został zmieniony na „()”
• UN 3208 (PG II) „E0” zmieniono na „E2”
• UN 3209 (PG II) „E2” został zmieniony na „E0”
• UN 3269 (PG II i III) i UN 3527 (PG II i III) „E0” zostały zmienione na „Patrz PS 340”
Dodano UN 3509 „VC1”
• UN 3536 „2” dodano do kolumny 15
• Dodano przepis szczególny 396 pobrano ze strony www.doradca-adr.com
• W przypadku wszystkich numerów UN, do których przypisano przepis szczególny 386, przypisano również przepis szczególny 676. Dotyczy UN 1010, 1051, 1060, 1081, 1082, 1085, 1086, 1087, 1092, 1093, 1143, 1167, 1185, 1218, 1246, 1247, 1251, 1301, 1302, 1303, 1304, 1545, 1589 , 1614, 1724, 1829, 1860, 1917, 1919, 1921, 1991, 2055, 2200, 2218, 2227, 2251, 2277, 2283, 2348, 2352, 2396, 2452, 2521, 2522, 2527, 2531, 2607, 2618 , 2838, 3022, 3073, 3079, 3302, 3531, 3532, 3533 i 3534
• UN 3550 to nowy wpis dotyczący DIWODOREK KOBALTU, PROSZEK zawierający nie mniej niż 10% respirabilnych cząstek

Dział 4

Instrukcje P003, P004, P005, P006, P130, P144, P408, P666, P801, P903, P905, P906, P907, P909 i P910 otrzymały uwagę, iż masa zawartości opakowania może przekraczać 400 kg.

Zmienione zostały instrukcje P200, P205, P621, P903, P911, LP906.

Usunięty został przepis 4.3.3.3.2 nakazujący zakryć nazwy gazów, do których dopuszczona jest cysterna, a które obecnie nie są przewożone w cysternie. Przepis był wyjątkowo niepraktyczny dla przewoźników zmieniających przewożone medium.

4.3.3.3.2 Jeżeli cysterny, pojazdy-baterie lub MEGC są nadawane do przewozu, to powinny być widoczne tylko oznaczenia określone w 6.8.3.5.6 odnoszące się do załadowanego lub dopiero co wyładowanego gazu; wszystkie oznaczenia dotyczące innych gazów powinny być zakryte.

Dział 5

W znaku określonym w 5.2.1.9.2 usunięto wymaganie wskazania numeru telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

znak dla baterii litowej ADR 2023-2025

Obecnie używany znak używany przy stosowaniu przepisu szczególnego 188 może nadal być używany do 31.12.2026 zgodnie z przepisem przejściowym 1.6.1.49.

Dodano ciekawy zapis w zakresie dokumentacji towarzyszącej przewozowi odpadów. 5.4.1.1.3.2 Jeżeli nie jest możliwe zmierzenie dokładnej ilości odpadów w miejscu załadunku, ilość zgodnie z 5.4.1.1.1(f) można oszacować w następujących przypadkach w następujących warunkach:

a. w przypadku opakowań do dokumentu przewozowego dołączany jest wykaz opakowań z podaniem rodzaju i objętości nominalnej,

b. w przypadku pojemników oszacowanie opiera się na ich nominalnej objętości i innych dostępnych informacjach (np. rodzaj odpadów, średnia gęstość, stopień napełnienia)

c. w przypadku cystern do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo oszacowanie jest uzasadnione (np. na podstawie oszacowania dostarczonego przez nadawcę lub wyposażenia pojazdu).

Takie oszacowanie ilości nie jest dozwolone dla:

            ▪ zwolnienia, dla których niezbędna jest dokładna ilość (np. 1.1.3.6)

            ▪ odpady zawierające materiały wymienione w 2.1.3.5.3 lub materiały klasy 4.3

            ▪ zbiorniki inne niż sterowane próżniowo zbiorniki na odpady.

W dokumencie przewozowym umieszcza się następujące oświadczenie:

ILOŚĆ OSZACOWANA ZGODNIE Z 5.4.1.1.3.2.”

Usunięto przepis 5.4.1.1.16 nakazujący wpis do dokumentu przewozowego informacji o przepisie szczególnym 640X.

Dział 6

W dziale 6 dokonano wiele zmian dotyczących norm ISO oraz zmian redakcyjnych. Przykłady poniżej:

W przepisie 6.8.3.2.9.6.3 wskazano nowe oznakowanie „znak zaworu bezpieczeństwa”

Dział 7

7.2.4 Usunięto przepis V6 „DPPL elastyczne powinny być przewożone w pojazdach zamkniętych lub przykrytych opończą albo w kontenerach zamkniętych lub przykrytych opończą. Opończa powinna być wykonana z materiału nieprzemakalnego i niepalnego.”


7.2.4 Dodaje nowy przepis V 15:
DPPL należy przewozić w zamkniętych pojazdach lub w zamkniętych kontenerach.”

Przeredagowano przepis 7.3.1.12 Przed napełnieniem, kontener do przewozu luzem, kontener i pojazd powinny być sprawdzone wizualnie w celu upewnienia się, że są one zdatne do użytku

Dział 8

W przepisie 8.1.2.1 dotyczącym wymaganych dokumentów usunięto: (a) jeżeli jest to wymagane, certyfikat pakowania pojazdu, określony w 5.4.2;

W przepisie szczególnym S1 z działu 8.5 w zakresie nadzorowania pojazdów dodano UN 0512 i UN 0513.

Dział 9

9.7.9 Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące pojazdów FL i EX/III. Patrz również 1.6.5.24

9.7.Następujące pojazdy muszą być wyposażone w automatyczny system tłumienia ognia w komorze silnika:

            a. Pojazdy FL przewożące skroplone i sprężone gazy palne z kodem klasyfikacyjnym zawierającym F

            b. pojazdy FL przewożące ciecze palne I grupy pakowania lub II grupy pakowania

            c. Pojazdy EX/III.

9.7.9.2 Następujące pojazdy powinny być wyposażone w zabezpieczenie termiczne zdolne do ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia ze wszystkich kół:

            a. pojazdy FL przewożące skroplone i sprężone gazy palne z kodem klasyfikacyjnym zawierającym F;

            b. pojazdy FL przewożące ciecze palne I grupy pakowania lub II grupy pakowania; oraz

            c. Pojazdy EX/III.

Zapraszamy do współpracy!

Pełną wersję przepisów umowy ADR 2023-2025 w języku angielskim i polskim możesz pobrać tutaj.

Dowiedz się więcej:

– Przepisy ADR
– Kto powinien posiadać doradcę?
– Obowiązki doradcy
– Raporty roczne i powypadkowe
– Szkolenia stanowiskowe