Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

FAQ

Co to jest ADR?

Transport materiałów niebezpiecznych uwarunkowany jest odrębnymi przepisami w ramach międzynarodowej konwencji sporządzonej w Genewie 30 września 1957 roku. Umowa ta nazywana jest w skrócie ADR (fr. L’ Accord  relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Określa ona, jakie towary uważane są za materiały niebezpieczne, a także jak należy je pakować, przechowywać, a także przewozić. Przepisy te są nowelizowane co 2 lata (zawsze wraz z początkiem roku nieparzystego). Przykładem zmiany w przepisach ADR wprowadzonego w ADR 2017 jest nowa instrukcja pisemna, która powinna znajdować się w każdym pojeździe przewożącym towary niebezpieczne i oznakowanym tablicami wyróżniającymi. Wzór nowej pisemnej instrukcji ADR  można wydrukować ze strony:

Instrukcja ADR 2019 PDF – LINK

 

Ile klas wyróżnia ADR?

Według umowy ADR wszystkie produkowane na świecie niebezpieczne materiały podzielone są na 13 klas zagrożeń:

 1. Materiały i przedmioty wybuchowe
 2. Gazy (palne, niepalne, trujące)
 3. Materiały ciekłe zapalne
 4. 4.1. Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne,materiały polimeryzujące oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
  4.2. Materiały samozapalne
  4.3. Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 5. 5.1. Materiały utleniające
  5.2. Nadtlenki organiczne
 6. 6.1. Materiały trujące
  6.2. Materiały zakaźne
 1. Materiały promieniotwórcze
 2. Materiały żrące
 3. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

 

Czy istnieją wyłączenia z przepisów ADR przy przewozie materiałów niebezpiecznych?

Owszem. Przepisy umowy ADR nie mają zastosowania m.in. w przypadku przewozu dokonywanego przez osobę fizyczną w oryginalnych, niewielkich opakowaniach do użytku własnego bądź na potrzeby działalności rekreacyjno-sportowej. Wyłączenia dotyczą również transportu urządzeń lub wyposażenia, które nie są objęte przepisami ADR, aczkolwiek w swoich podzespołach zawierają elementy uważane za niebezpieczne. Zwolnieniu podlegają też przewozy nadzorowane bądź wykonywane przez służby ratownicze (np. holowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne), a także o charakterze ratunkowym. Niektóre towary mają przypisane przepisy szczególne, które pozwalają przewozić je bez spełniania wymogów zawartych w ADR. Przykładem takiej sytuacji jest przepis szczególny 168 dla azbestu, który pozwala go po odpowiednim zabezpieczeniu przewozić jako niepodlegający przepisom ADR. Szczegółowe wyłączenia z przepisów ADR znajdą Państwo w przepisach umowy, tzn. 1.1.3, 3.3, 3.4 oraz 3.5.

 

Ile trwa kurs ADR?

Transport materiałów niebezpiecznych, a także ich załadunek i rozładunek może być wykonany jedynie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. W tym celu niezbędne są kursy ADR kończące się egzaminem. Czas trwania uzależniony jest od rodzaju kursu:

 • podstawowy – min. 18 godzin lekcyjnych.
 • specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach – min. 13 godzin lekcyjnych.
 • specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 – min. 8 godzin lekcyjnych.
 • specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 – min. 8 godzin lekcyjnych.

 

Ile kosztuje kurs ADR?

Cena kursu ADR uzależniona jest od rodzaju szkolenia.

 • podstawowy – 400 zł (przedłużenie aktualnych uprawnień – 300 zł).
 • specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach-  350 zł (przedłużenie aktualnych uprawnień – 250 zł).
 • specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 – 350 zł*
 • specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 – 350 zł*

 

W cenę kursu wliczony jest egzamin oraz materiały szkoleniowe, instrukcje pisemne, dostęp do podręczników oraz próbnych testów egzaminacyjnych online, a także woda, kawa i herbata.

 

Dla grup od 3 osób oraz dla stałych klientów proponujemy 10% rabatu.

Cena kursu nie obejmuje wydania zaświadczenia ADR – płatne na konto Urzędu Marszałkowskiego po zdaniu egzaminu w wysokości 50,50 zł.

*cena szkolenia przy min. 2 uczestnikach.

Jak wygląda kurs ADR?

W zależności od rodzaju kursu trwa on od 8 do 18 godzin lekcyjnych. Seminarium prowadzi certyfikowany doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, który swoją wiedzę wykorzystuje w codziennej pracy, a także dyplomowany manager logistyki transportowej z wieloletnim doświadczeniem w transporcie materiałów niebezpiecznych. W trakcie trwania kursu wszyscy uczestnicy mają dostęp do podręczników i materiałów szkoleniowych, a także do próbnych testów egzaminacyjnych na stronie internetowej. Kurs kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik jest równoznaczny z uzyskaniem uprawnień ADR.

 

Jak wygląda egzamin ADR?

Każdy kurs ADR kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik równoznaczny jest z otrzymaniem uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych. Egzamin ma formę testu pisemnego, a liczba pytań uzależniona jest od rodzaju szkolenia:

 • podstawowy – 30 pytań
 • specjalistyczny na klasę 1 lub 7 – 15 pytań
 • cysterny – 18 pytań

Aby uzyskać pozytywny wynik, należy prawidłowo odpowiedzieć na min. 2/3 pytań.

Egzamin odbywa się bezpośrednio po szkoleniu.

 

Jak długo ważne są uprawnienia ADR?

Uprawnienia ADR nie są wydawane bezterminowo. Po zdaniu egzaminu i uzyskaniu zaświadczenia jest ono ważne przez okres 5 lat i przez ten czas jest respektowane we wszystkich krajach objętych umową ADR. W celu przedłużenia zaświadczenia należy ponownie ukończyć kurs ADR w okresie 12 miesięcy przed końcem ważności aktualnych uprawnień. Dla osób przedłużających uprawnienia przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty.

 

Jakie są warunki otrzymania zaświadczenia ADR?

Warunkiem uzyskania zaświadczenia ADR jest przystąpienie do kursu oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego. Żeby jednak uzyskać uprawnienia ADR, należy spełnić następujące warunki:

 • ukończone 21 lat
  (przepisu tego nie stosuje się w odniesieniu do kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych RP)
 • posiadanie ważnego prawa jazdy

 

Czy przed przystąpieniem do kursu ADR są konieczne badania lekarskie?

W umowie ADR nie ma zapisów nakładających obowiązek dodatkowych badań lekarskich dla osób ubiegających się o uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych. Jednak osoby te muszą spełniać wymogi określone w odrębnych przepisach w stosunku do kierowców przewożących towary niebezpieczne – dlatego wystarczy nam aktualne prawo jazdy.

Więcej o ADR w linkach poniżej:

Przewóz fajerwerków sztucznych ogni według ADR