Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Zaświadczenie ADR jak je uzyskać (2024)

Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy ADR popularnie nazywane zaświadczeniem ADR to dokument potwierdzający odbycie szkolenia ADR i zdanie egzaminu testowego ADR z wynikiem pozytywnym. Dokument nazywany jest również potocznie certyfikatem ADR kierowcy. Jest on wymagany, w większości wypadków, do przewożenia towarów niebezpiecznych w ruch drogowym w krajach, które są sygnatariuszami umowy ADR.

Podstawy prawne

Podstawą prawną w umowie ADR dla szkoleń kierowców jest DZIAŁ 8.2  Wymagania dotyczące szkolenia załogi pojazdu. Dział ten wskazuje:
8.2.1.1 Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinni posiadać zaświadczenie wydane przez właściwą władzę, stwierdzające, że przeszli oni kurs i zdali egzamin w zakresie wymagań, które powinny być spełnione podczas przewozu towarów niebezpiecznych.
Właściwą władzą w Polsce w zakresie wydawania zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy ADR jest Marszałek Województwa w którym przeprowadzony został egzamin. Wyjątkowo dla kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przewożących towary niebezpieczne zaświadczenie ADR dla kierowcy jest wydawane przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Jak wygląda zaświadczenie ADR dla kierowcy?

Umowa ADR wskazuje w przepisie 8.2.2.8 podstawowe wymogi dla dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR i zaliczenie pozytywnie egzaminu ADR. W przepisie tym znajdziemy informację, że zaświadczenie ADR powinno być wykonane z tworzywa sztucznego, a jego wymiary powinny być zgodne z ISO 7810:2003 ID-1. Zaświadczenie powinno być koloru białego, a litery czarne. Zaświadczenie powinno zawierać dodatkowe zabezpieczenie, takie jak hologram, druk UV, lub tło giloszowe.

Certyfikat kierowcy ADR wydawany w Polsce produkowany jest przez Państwową Wytwórnie Papierów Wartościowych S.A i ma szereg zabezpieczeń mających zabezpieczyć dokument przez sfałszowaniem.

Ciekawym zabezpieczeniem dokumentu jest umieszczenie dodatkowych znaków widocznych jedynie w promieniowaniu UV. Innymi zabezpieczeniami zaświadczenia ADR kierowcy wydawanego w Polsce są m.in. hologram, tło giloszowe.

zaświadczenie certyfikat ADR kierowcy widok zabezpieczeń UV

źródło: https://www.gov.pl/app/rdb/web/rdp/adr—zaswiadczenie-o-przeszkoleniu-kierowcy

Jakie informacje znajdziemy na zaświadczeniu ADR dla kierowcy?

Zgodnie z przepisami umowy ADR, zaświadczenie ADR jest niezbędnym dokumentem dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne. Musi ono zawierać szczegółowe informacje o kierowcy, w tym jego nazwisko, pełne imię (imiona), datę urodzenia, obywatelstwo, podpis kierowcy, jednostkę, która wydała zaświadczenie ADR, datę ważności certyfikatu ADR, zdjęcie kierowcy (pod zdjęciem wpisany jest również numer PESEL), a także szczegółowe informacje o zakresie posiadanych uprawnień ADR kierowcy.

zaświadczenie ADR kierowcy certyfikat ADR dla kierowcy

zdjęcie: zaświadczenie / certyfikat ADR dla kierowcy https://www.gov.pl/app/rdb/web/rdp/adr—zaswiadczenie-o-przeszkoleniu-kierowcy

Rodzaje uprawnień ADR

Na rewersie zaświadczenia ADR umieszczone będą informację o zakresie uprawnień ADR, które uzyskał jego posiadacz. W Polsce można uzyskać tzw. ADR podstawowy, który pozwala przewozić towary niebezpieczne pojazdami oznakowanymi tablicami pomarańczowymi w sztukach przesyłki oraz luzem wszystkich klas poza klasami 1 (materiały i przedmioty wybuchowe) i 7 (materiały promieniotwórcze).

W takim wypadku na rewersie zaświadczenia ADR pod napisem INNE NIŻ W CYSTERNY znajdą się klasy dopuszczone do przewozu przez kierowcę czyli 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 , 8, 9. Takie uprawnienia uzyska kierowca, który zaliczył wyłącznie kurs ADR podstawowy i zdał z wynikiem pozytywnym egzamin ADR.

rewers zaświadczenia  ADR dla kierowcy
rewers certyfikatu ADR dla kierowcy

zdjęcie: zaświadczenie / certyfikat ADR dla kierowcy https://www.gov.pl/app/rdb/web/rdp/adr—zaswiadczenie-o-przeszkoleniu-kierowcy

Kierowca który odbył dodatkowo kurs ADR cysterny i pozytywnie zaliczył kolejny egzamin ADR na tylnej części zaświadczenia ADR pod napisem CYSTERNY/TANKS będzie miał umieszczone numery klas 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 , 8, 9, które wolno będzie mu przewozić również w cysternie.

Kierowca, który posiada uprawnienia ADR podstawowy lub zakończył kurs ADR podstawowy może rozszerzyć swoje uprawnienia o przewóz towarów niebezpiecznych ADR klasa 1 (materiały i przedmioty wybuchowe) lub ADR klasa 7 ( materiały promieniotwórcze). Kursy ADR klasa 1 i ADR klasa 7 są wybierane przez wąską grupę kierowców i dość rzadkie. Planowane terminy kursów ADR klasa 1 i klasa 7 możesz sprawdzić w naszym TERMINARZU. Kierowca który uzyska uprawnienia ADR klasa 1 lub klasa 7 na tylej części zaświadczenia pod wpisem INNE NIŻ CYSTERNY będzie miał dodany numer odpowiedniej klasy 1 lub 7. W przypadku gdy ma uprawnienia ADR cysterny numer klasy 1 lub 7 znajdzie się dodatkowo pod napisem CYSTERNY.

Na jaki okres wydawane jest zaświadczenie ADR?

Zaświadczenie ADR kierowcy po odbytym kursie ADR i zdanym z wynikiem pozytywnie egzaminie wydawane jest na okres 5 lat od dnia zdania egzaminu. W ostatnim roku ważności uprawnień ADR dla kierowcy może od odbyć kurs doskonalący i po ponownym zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym przedłuża okres ważności zaświadczenia o kolejne 5 lat. Nie warto zostawiać tego na ostatnia chwilę ponieważ cały okres, który pozostał na „starym” zaświadczeniu ADR zostanie dopisany do nowego zaświadczenia. Dodatkowo osoby przedłużające uprawnienia ADR otrzymują rabat na kursy ADR podstawowy oraz ADR cysterny w wysokości 100 PLN na każdy z tych kursów. Przedłużając uprawnienia ADR w ADR SERWIS zrobisz to w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Jak uzyskać zaświadczenie ADR i czy warto?

Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie ADR dla kierowcy musisz posiadać co najmniej prawo jazdy kategorii B i mieć ukończone 21 lat. Wymóg ukończonych 21 lat nie obowiązuje w przypadku zaświadczeń ADR wydawanych przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Co ciekawe kurs ADR i egzamin ADR możesz odbyć przed ukończeniem 21 roku życia również ośrodkach poza wojskiem jednak samo wydanie zaświadczenia ADR zostanie wstrzymane do momentu gdy ukończysz 21 lat.

Po spełnieniu wymogów formalnych powinieneś wybrać odpowiedni ośrodek szkolenia i odbyć szkolenie ADR podstawowy lub zdecydować się dodatkowo na szkolenie specjalistyczne. Po odbyciu odpowiedniego szkolenia i zaliczeniu pozytywnie egzaminu, który przeprowadzany jest w formie testu, do 14 dni otrzymasz zaświadczenie ADR pod wskazany na arkuszu egzaminacyjnym adres. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Zwykle zaświadczenie jest gotowe po około 7-8 dniach.
Za wydanie zaświadczenia ADR po kursie ADR obowiązuje opłata 50 złotych. Na wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR nie wpływa zakres uprawnień ADR znajdujących się na zaświadczeniu ADR. Taką samą opłatę wnosi kierowca który ukończył kurs ADR podstawowy jak i ADR podstawowy i cysterny.

Zaświadczenie ADR uzyskane po kursie ADR zwiększa atrakcyjność na rynku pracy. Pozwala na szukanie zatrudnienia w większej liczbie przedsiębiorstw transportowych. Certyfikat ADR kierowcy uzyskany w Polsce jest ważny w każdym kraju będącym członkiem umowy ADR. Przepisy umowy ADR nie przewidują procedury wymiany zaświadczenia ADR.
Dodatkowo odbycie co najmniej kursu ADR podstawowy pozwala na skrócenie szkolenia okresowego, które dotyczy praktycznie każdego kierowcę zawodowego, który przedłuża swoje uprawnia na przewóz rzeczy tzw. kod 95. Szkolenie dla kierowcy, który nie ukończył kursu ADR podstawowy trwa 35 godzin a, osoby posiadające zaświadczenie ADR mogą odbyć skrócone szkolenie, które trwa 21 godzin.

Jak wygląda egzamin po kursie ADR?

Egzamin po kursie ADR jest przeprowadzany zwykle bezpośrednio po kursie w ośrodku szkolenia w którym odbywało się szkolenie ADR. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez Marszałka Województwa. Sam egzamin przeprowadzany jest w formie testu, który w przypadku egzaminu kończącego kurs ADR podstawowy trwa 60 minut i zawiera 30 pytań z 3 odpowiedziami A / B / C. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Aby uzyskać wynik pozytywny na egzaminie ADR podstawowy należy udzielić co najmniej 20 prawidłowych odpowiedzi. Egzamin ADR cysterny składa się z 18 pytań i trwa 40 minut. Wynik pozytywny otrzymuje osoba, która udzieli co najmniej 12 prawidłowych odpowiedzi. Egzaminu po kursie ADR klasa 1 wybuchowe, klasa 7 promieniotwórcze trwają maksymalnie 30 minut i składają się z 15 pytań. Za egzamin z wynikiem pozytywnym uznaje się arkusz testowy z maksymalnie 5 błędnymi odpowiedziami. Do egzaminu ADR po kursie ADR możesz przystąpić w okresie do 6 miesięcy od jego ukończenia. Koszt egzaminu wliczony jest w naszym ośrodku szkolenia w cenę kursu ADR.

Wynik egzaminu ADR podawany jest bezpośrednio po sprawdzeniu testu ADR. W naszym ośrodku szkoleniowym otrzymujesz w ramach kursu ADR podstawowy, ADR cysterny, ADR klasa 1, ADR klasa 7 dostęp do darmowych testów ADR online. Gwarantujemy, że nasze bezpłatne testy ADR na platformie szkoleniowej odzwierciedlają aktualną wersję przepisów umowy ADR i pomogą Ci przygotować się do egzaminu po kursie ADR.

testy ADR, test ADR online

zdjęcie: testy ADR online

Cena kursu ADR

Aktualny cennik kursów ADR dla kierowców na 2024 w ADR SERWIS GLIWICE to:
Kurs ADR podstawowy – 500 PLN ( 400 PLN dla przedłużających uprawnienia)
Kurs ADR cysterny – 400 PLN (300 PLN dla przedłużających uprawnienia)
Kurs ADR klasa 1 wybuchowe – 400 PLN
Kurs ADR klasa 7 promieniotwórcze – 400 PLN

Pełny cennik kursów ADR znajdziesz na naszej stronie: CENNIK KURSÓW ADR

Za wszystkie szkolenia ADR w naszym ośrodku płacisz dopiero pierwszego dnia szkolenia gotówką, kartą lub blikiem.

Chcesz odbyć kurs ADR podstawowy, cysterny, klasa 1 , klasa 7? Zapraszamy na nasze pewne i profesjonalne kursy ADR dla kierowców w doskonale wyposażonym ośrodku szkolenia! Nigdy nie odwołujemy wyznaczonego terminu szkolenia ADR! 100 % pewności!

Twoja firma lub instytucja zajmuje się towarami niebezpiecznymi? Chcesz prawidłowo wypełniać swoje obowiązki w zakresie określonym w umowie ADR i nie martwić się kontrolami i karami? Wyznacz doświadczonego i pewnego doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA)! Skontaktuj się z nami 605 237 237!

Related Posts