Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Obowiązki doradcy

Według przepisów 1.8.3.3 umowy ADR głównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem, powinno być dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich niezbędnych środków i działań oraz w granicach określonych zakresem działalności przedsiębiorstwa, do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

Odnośnie do działalności przedsiębiorstwa, doradca ma w szczególności następujące obowiązki:

 • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych
 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie
  przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub
  odpowiednio dla władz lokalnych.

Sprawozdanie powinno być przechowywane przez 5 lat i udostępniane władzom poszczególnych państw na ich żądanie.

Obowiązki doradcy obejmują również śledzenie następujących praktyk i procedur związanych
z działalnością przedsiębiorstwa, o której mowa:

 • procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji
  przewożonych towarów niebezpiecznych
 • praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu
 • procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych
 • prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa, obejmującego zmiany w przepisach oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej
 • wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych
 • prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na
  temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych
 • wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków,
  awarii lub poważnych naruszeń przepisów
 • uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów
 • sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w nadawanie, przewóz, pakowanie, napełnianie,
  załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje
 • stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych
 • wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu, czy środek transportu
  zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty
  i sprzęt odpowiadają przepisom
 • wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań
  dotyczących pakowania, napełniania, załadunku i rozładunku
 • wprowadzenia planu ochrony, o którym mowa w 1.10.3.2.

Nasza firma zapewni Państwu wypełnienie wszystkich powyższych obowiązków prawnych związanych z wymogami umowy ADR. Możemy Państwu zaproponować praktyczne rozwiązania w zakresie realizacji  przepisów ADR.