Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Sprawozdanie roczne RID 2023

Zbliża się termin złożenia sprawozdania rocznego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych za rok 2023. Przedsiębiorca wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych koleją lub czynności z nim związane ma obowiązek złożyć roczne sprawozdanie z tej działalności do 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Roczne sprawozdanie można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznie Sprawozdanie w wersji elektronicznej może być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Czy każda operacja związana z przewozem kolejowym towarów niebezpiecznych wymaga składania sprawozdania rocznego?

Nie każdy przewóz czy operacja załadunku towarów niebezpiecznych wymaga umieszczania tych ilości w sprawozdaniu. Sprawozdanie nie obejmuje towarów niebezpiecznych:
‒ których przewóz odbywał się w całości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
‒ zawartych w próżnych nieoczyszczonych: opakowaniach, cysternach, kontenerach i pojazdach,
‒ których przewóz nie wymaga sporządzenia dokumentu przewozowego, o którym mowa w 5.4 RID.

Kto sporządza sprawozdanie roczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR?

Obowiązek sporządzenia sprawozdania wskazano w Art. 41 Doradca przygotowuje roczne sprawozdanie w dwóch egzemplarzach, podpisując je imieniem i nazwiskiem oraz wskazując numer świadectwa doradcy.

W odróżnieniu od części A sprawozdania dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w części B dotyczącej przewozu kolejowego nie wymaga się wskazania kraju wydania (jeżeli jest inny niż Polska) i daty ważności tego świadectwa. Więcej o zmianach w formularzu sprawozdania rocznego znajdziesz we wpisie na naszej stronie.

W przypadku wyznaczenia więcej niż jednego doradcy roczne sprawozdanie sporządza jeden z wyznaczonych doradców, wskazany przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych. Pamiętać należy również o tym, że nieprzygotowanie sprawozdania rocznego jest traktowane jako rażące naruszenie obowiązków doradcy i może doprowadzić do cofnięcia świadectwa doradcy.

Uwaga po sporządzeniu „sprawozdania RID” przez doradcę powinno być ono podpisane przez uczestnika przewozu. Sprawozdanie podpisuje się na pierwszej i ostatniej stronie.
Urząd Transportu Kolejowego na swoich stronach internetowych wskazuje, iż sprawozdanie powinno być podpisane przez przez doradcę oraz reprezentację przedsiębiorstwa wskazaną w odpowiednim rejestrze (KRS, CEIDG lub innym odpowiednim rejestrze). W przypadku podpisania sprawozdania przez pełnomocnika należy wraz ze sprawozdaniem przesłać oryginał dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo do wykonania tej czynności. Dopuszczalne jest również przesłanie kopię pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku składania sprawozdania elektronicznie wystarczające jest załączenie do sprawozdania elektronicznej kopii pełnomocnictwa.

Gdzie i w jakim terminie należy złożyć sprawozdanie roczne RID?

Sprawozdanie należy wysłać do 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, na adres:
Urząd Transportu Kolejowego
Aleje Jerozolimskie 13
402-305 Warszawa

W przypadku przesłania sprawozdania pocztą o terminie złożenia decyduje data nadania w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. W przypadku nadania sprawozdania u innego operatora o terminie złożenia decyduje data wpływu do urzędu.

Drugi egzemplarz rocznego sprawozdania przechowywać w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.

Jak złożyć sprawozdanie elektronicznie?

Istnieje możliwości przesyłania drogą elektroniczną rocznego sprawozdania z działalności w zakresie towarów niebezpiecznych na odpowiednią skrzynkę ePUAP (Gov). Jako urząd, do którego wysyłamy pismo należy wybrać Urząd Transportu Kolejowego, jako rodzaj pisma wybrać „Informacja”,a jako tytuł wpisać Roczne sprawozdanie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją.

Po przesłaniu ePUAP-em elektronicznie podpisanego rocznego sprawozdania otrzymuje się urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), w którym wskazana jest data przesłania dokumentu.

Jakie przewidziane są kary za niezłożenie sprawozdania rocznego ADR?

Sankcje za nieprzesłanie w terminie sprawozdania zależą od okresu spóźnienia. Jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania:
1) nie upłynęło 14 dni – 200 zł
2) upłynęło co najmniej 14 dni – 2000 zł
3) upłynęły co najmniej 3 miesiące – 5000 zł

Podstawy prawne

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Rozporządzenie ministra infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

Przydatne linki

Urząd Transportu kolejowego
Instrukcja wysyłki elektronicznie
Interaktywny formularz rocznego sprawozdania

Twoja firma lub instytucja zajmuje się towarami niebezpiecznymi? Jesteś wytwórcą odpadów, transportujesz odpady? Chcesz upewnić się, że wypełniasz swoje obowiązki w zakresie określonym w umowie ADR? Chcesz sprawdzić czy Twoja organizacja powinna wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa DGSA – ADR i złożyć sprawozdanie? Skontaktuj się z nami 605 237 237!

Planujesz zdobyć uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych? Zapraszamy na nasze kursy ADR dla kierowców

Related Posts