Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Nowe oznakowanie cystern z zaworem bezpieczeństwa SV

Znak SV dla cystern wyposażonych w zawory bezpieczeństwa Safety valve mark

Co oznacza znak SV umieszczony na cysternie?

Znak SV z angielskiego Safety valve mark oznacza, że cysterny wyposażone są w zawory bezpieczeństwa zgodnie z 6.8.3.2.9.1 do 6.8.3.2.9.5 i powinny być oznakowane zgodnie z 6.8.3.2.9.6.3 do 6.8.3.2.9.6.6.

Pojawiają się już na drogach cysterny oznakowane nowym znakiem wprowadzonym przez ADR 2023.

Jakie wymogi powinien spełniać znak SV umieszczony na cysternie?

Znak ma mieć kształt białego kwadratu o minimalnym rozmiarze 250 mm × 250 mm. Wewnątrz kwadratu znajduje się czarna linia, która jest równoległa do zewnętrznej krawędzi znaku i znajduje się w odległości około 12,5 mm od niej. Na znaku widnieją czarne litery „SV”, które mają minimalną wysokość 120 mm i minimalną grubość linii 12 mm.

Zgodnie z przepisem 6.8.3.2.9.6.4 znak dla cystern odejmowalnych oraz dla kontenerów-cystern o pojemności do 3 000 litrów dopuszcza się zmniejszenie znaku do wymiarów nie mniejszych niż 120 mm × 120 mm. Znak powinien mieć czarną linię wewnętrzną, równoległą do zewnętrznej krawędzi znaku i oddaloną od niej o około 6 mm. Litery „SV” powinny być czarne, mieć co najmniej 60 mm wysokości i co najmniej 6 mm szerokości linii.

Zastosowany materiał powinien być odporny na warunki atmosferyczne i należy zapewnić trwałość znaku. Znak powinien pozostać w miejscu jego umocowania po 15 minutach przebywania w ogniu. Powinien pozostać zamocowany niezależnie od położenia cysterny. Litery „SV” powinny być nieusuwalne i czytelne po 15 minutach przebywania w ogniu.

Gdzie należy umieścić znaki SV dla cystern wyposażonych w  zawory bezpieczeństwa zgodnie z 6.8.3.2.9.1 do 6.8.3.2.9.5??

Znaki powinny być umieszczone po obu bokach i z tyłu cystern stałych (pojazdów-cystern) oraz po obu bokach i na obu dennicach cystern odejmowalnych. Dla kontenerów-cystern znaki powinny być umieszczone po obu bokach i na obu dennicach kontenerów-cystern. W przypadku kontenerów-cystern o pojemności nie większej niż 3 000 litrów znaki mogą być umieszczone po obu bokach lub na obu dennicach.

W jakim terminie należy oznakować cysternę znakiem SV?

Cysterny stałe (pojazdy-cysterny) oraz cysterny odejmowalne, które są już wyposażone w zawory bezpieczeństwa spełniające wymagania 6.8.3.2.9 obowiązujące od 1 stycznia 2023 r., nie muszą posiadać znaków zgodnych z 6.8.3.2.9.6 do czasu następnego badania pośredniego lub okresowego po 31 grudnia 2023 r., to zapis zawarty w przepisie przejściowym umowy ADR dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych drogą lądową. Oznacza to, że cysterny te mogą nadal być używane bez konieczności zmiany oznakowania, pod warunkiem że spełniają pozostałe wymagania techniczne i bezpieczeństwa.

Przypominamy, że oznakowanie znakiem SV nie zastępuje w żaden sposób oznakowania tablicami barwy pomarańczowej z numerem rozpoznawczym zagrożenia i numerem UN.

Chcesz wiedzieć więcej o ADR? Chcesz uzyskać uprawnienia ADR? Zapraszamy na nasze kursy przewozu towarów niebezpiecznych ADR oraz kursy TDT-UNO-NALEWAKI do obsługi urządzeń do napełniania zbiorników transportowych towarami niebezpiecznymi. Zapraszamy na nasze kursy i egzaminy. Terminy szkoleń sprawdzisz tutaj lub zapraszamy do kontaktu telefonicznego 605 237 237

Related Posts