ADR Serwis

Najczęściej zadawane pytania

 1. Co to jest ADR?
  Transport materiałów niebezpiecznych uwarunkowany jest odrębnymi przepisami w ramach międzynarodowej konwencji sporządzonej w Genewie 30 września 1957 roku. Umowa ta nazywana jest w skrócie ADR (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Określa ona, jakie towary uważane są za materiały niebezpieczne, a także jak należy je pakować, przechowywać, a także przewozić. Przepisy te są nowelizowane co 2 lata (zawsze wraz z początkiem roku nieparzystego). Przykładem zmiany w przepisach ADR wprowadzonego w ADR 2017 jest nowa instrukcja pisemna, która powinna znajdować się w każdym pojeździe przewożącym towary niebezpieczne i oznakowanym tablicami wyróżniającymi. Wzór pisemnej instrukcji ADR 2017 można wydrukować ze strony:
  Instrukcja ADR 2017 PDF
 2.  

 3. Ile klas wyróżnia ADR?
  Według umowy ADR wszystkie produkowane na świecie niebezpieczne materiały podzielone są na 13 klas zagrożeń:
  1. Materiały i przedmioty wybuchowe
  2. Gazy (palne, niepalne, trujące)
  3. Materiały ciekłe zapalne
  4.1. Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne,materiały polimeryzujące oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
  4.2. Materiały samozapalne
  4.3. Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
  5.1. Materiały utleniające
  5.2. Nadtlenki organiczne
  6.1. Materiały trujące
  6.2. Materiały zakaźne
  7. Materiały promieniotwórcze
  8. Materiały żrące
  9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

   

 4. Czy istnieją wyłączenia z przepisów ADR przy przewozie materiałów niebezpiecznych?
  Owszem. Przepisy umowy ADR nie mają zastosowania m.in. w przypadku przewozu dokonywanego przez osobę fizyczną w oryginalnych, niewielkich opakowaniach do użytku własnego bądź na potrzeby działalności rekreacyjno-sportowej. Wyłączenia dotyczą również transportu urządzeń lub wyposażenia, które nie są objęte przepisami ADR, aczkolwiek w swoich podzespołach zawierają elementy uważane za niebezpieczne. Zwolnieniu podlegają też przewozy nadzorowane bądź wykonywane przez służby ratownicze (np. holowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne), a także o charakterze ratunkowym. Niektóre towary mają przypisane przepisy szczególne, które pozwalają przewozić je bez spełniania wymogów zawartych w ADR. Przykładem takiej sytuacji jest przepis szczególny 168 dla azbestu, który pozwala go po odpowiednim zabezpieczeniu przewozić jako niepodlegający przepisom ADR. Szczegółowe wyłączenia z przepisów ADR znajdą Państwo w przepisach umowy, tzn. 1.1.3, 3.3, 3.4 oraz 3.5.

   

 5. Ile trwa kurs ADR?
  Transport materiałów niebezpiecznych, a także ich załadunek i rozładunek może być wykonany jedynie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. W tym celu niezbędne są kursy ADR kończące się egzaminem. Czas trwania uzależniony jest od rodzaju kursu:
  • podstawowy (przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas) – min. 24 godziny lekcyjne (początkowy) lub min. 16 godzin lekcyjnych (doskonalący)
  • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych klasy 1/klasy 7 – min. 8 godzin lekcyjnych każdy (początkowy) lub 5 godzin lekcyjnych (doskonalący)
  • specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach – min. 16 godzin lekcyjnych (początkowy) lub 8 godzin lekcyjnych (doskonalący).

   

 6. Ile kosztuje kurs ADR?
  Cena kursu ADR uzależniona jest od rodzaju szkolenia. Kurs podstawowy kosztuje 400 zł (w przypadku przedłużania uprawnień 300 zł), natomiast szkolenie uprawniające kierowców do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternie do koszt w wysokości 350 zł (przedłużenie uprawnień 250 zł).W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe, dostęp do podręczników oraz próbnych testów egzaminacyjnych online, a także kawa i herbata.

   

 7. Jak wygląda kurs ADR?
  W zależności od rodzaju kursu trwa on od 5 do 24 godzin lekcyjnych. Seminarium prowadzi certyfikowany doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, który swoją wiedzę wykorzystuje w codziennej pracy, a także dyplomowany manager logistyki transportowej z wieloletnim doświadczeniem w transporcie materiałów niebezpiecznych. W trakcie trwania kursu wszyscy uczestnicy mają dostęp do podręczników i materiałów szkoleniowych, a także do próbnych testów egzaminacyjnych na stronie internetowej. Kurs kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik jest równoznaczny z uzyskaniem uprawnień ADR.

   

 8. Jak wygląda egzamin ADR?
  Każdy kurs ADR kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik równoznaczny jest z otrzymaniem uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych. Egzamin ma formę testu pisemnego, a liczba pytań uzależniona jest od rodzaju szkolenia:
  • podstawowy – 30 pytań
  • specjalistyczny (klasa 1 lub 7) – 15 pytań
  • specjalistyczny (cysterny) – 18 pytań.
  Aby uzyskać pozytywny wynik, należy prawidłowo odpowiedzieć na min. 2/3 pytań.

   

 9. Jak długo ważne są uprawnienia ADR?
  Uprawnienia ADR nie są wydawane bezterminowo. Po zdaniu egzaminu i uzyskaniu zaświadczenia jest ono ważne przez okres 5 lat i przez ten czas jest respektowane we wszystkich krajach objętych umową ADR. W celu przedłużenia zaświadczenia należy ponownie ukończyć kurs ADR – tym razem udoskonalający w okresie 12 miesięcy przed końcem ważności aktualnych uprawnień.

   

 10. Jakie są warunki otrzymania zaświadczenia ADR?
  Warunkiem uzyskania zaświadczenia ADR jest przystąpienie do kursu oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego. Żeby jednak móc przystąpić do szkolenia, należy spełnić następujące warunki:
  • należy mieć ukończone 21 lat – przepisu tego nie stosuje się w odniesieniu do kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych RP
  • konieczne jest posiadanie ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

   

 11. Czy przed przystąpieniem do kursu ADR są konieczne badania lekarskie?
  W umowie ADR nie ma zapisów nakładających obowiązek dodatkowych badań lekarskich dla osób ubiegających się o uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych. Jednak osoby te muszą spełniać wymogi określone w odrębnych przepisach w stosunku do kierowców przewożących towary niebezpieczne – dlatego wystarczy nam aktualne prawo jazdy.

    

    

 

Strefa kursantów / Materiały do pobrania
Login:

Hasło:
Zaloguj

 

Kursy ADRMenu


Szybki kontakt

ADR SERWIS
44-119 Gliwice
ul. Pszczyńska 306

kom. 605 237 237
tel. (32) 320 66 55
e-mail: szkolenia@doradca-adr.comPartner medialny

Etransport

Tutaj kupisz etykiety ADR

Etykiety ADR sklep