Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Przewóz fajerwerków sztucznych ogni według ADR

Jak przewozić sztuczne ognie, fajerwerki zgodnie z ADR? Jakie są wymogi wobec pojazdu, jego oznakowania, wyposażenia?

UWAGA: wpis zawiera uproszczenia i generalizacje i nie może być traktowany jako podstawa podejmowania decyzji o przewozie towarów niebezpiecznych w każdym przypadku.

Przewóz towarów niebezpiecznych klasy 1 czyli materiałów i przedmiotów wybuchowych zgodnie z ADR wymaga spełnienia dodatkowych wymogów w zakresie klasyfikacji, oznakowania sztuk przesyłek, zapisów w dokumentach przewozowych, szkolenia kierowców, wyposażenia oraz oznakowania jednostek transportowych.

Fajerwerki czyli materiały pirotechniczne zaliczane są przede wszystkim do 5 numerów UN. Są to UN 0333, UN 0334, UN 0335, UN 0336 oraz UN 0337. Zaliczane są one do różnych podklas i grup zgodności.

Numer UNPodklasaGrupa zgodności
UN 03331.1G
UN 03341.2G
UN 03351.3G
UN 03361.4G
UN 03371.4S
Ognie sztuczne podział na podklasy i grupy zgodności

Czy kierowca przewożący fajerwerki musi mieć specjalne uprawnienia?

Kierowca, który przewozi towary niebezpieczne klasy 1 czyli np. SZTUCZNE OGNIE powinien posiadać zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Nie wystarczą tzw. ADR podstawowe. W większości wypadków wymaga się aby kierowca ukończył kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 i zdał egzamin w tym zakresie. Zaświadczenie ADR z uprawnieniami do przewozu materiałów wybuchowych można rozpoznać po umieszczonym na rewersie numerze klasy 1 w polu 10. Jeśli kierowca ma ukończony również kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach będzie miał numer klasy 1 w polu 9. Jesteś zainteresowany zdobyciem nowych uprawnień? Zapraszamy na nasze kursy dla kierowców.

Zaświadczenie ADR klasa 1

W przypadku gdy korzystamy z wyłączeń dotyczących ilości przewożonych w jednostce transportowej czyli przewozimy sztuczne ognie – fajerwerki w ilości, która pozwala nam na zastosowanie przepisu 1.1.3.6 tzw. 1000 pkt nie musimy posiadać zaświadczenia ADR, ale kierowca powinien być przeszkolony w zakresie odpowiednim do jego odpowiedzialności i obowiązków czyli odbyć tzw. szkolenie stanowiskowe. Przewozisz towary niebezpieczne na wyłączeniach? Zapraszamy na nasze szkolenia stanowiskowe!

Jaką ilość sztucznych ogni można przewieźć bez zaświadczenia ADR dla kierowcy?

Ilość, która może być przewieziona przez kierowcę bez zaświadczenia ADR wynika z przypisania towaru do odpowiedniej kategorii transportowej. Jeśli towar należy do kategorii transportowej 1 to ilość dopuszczona do przewozu na wyłączeniu to 20 kg. Dla kategorii 2 jest to aż 333 kg. Natomiast fajerwerki z kategorii 4 mogą być przewożone bez ograniczenia korzystając z tego udogodnienia.

Numer UN
Kategoria transportowa
Ilość kg materiału wybuchowego netto
UN 0333120
UN 0334120
UN 0335120
UN 03362333
UN 03374bez ograniczenia
Ognie sztuczne kategorie transportowe i ilości do przewozu na wyłączeniu 1.1.3.6

W dużym uproszczeniu jeśli korzystasz ze zwolnienia 1.1.3.6 tzw. 1000 pkt możesz przewozić towary klasy 1 ze zgodnym z wymaganiami ADR dokumentem przewozowym, gaśnicą 2 kg typu ABC, szkoleniem stanowiskowym, ale bez oznakowywania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej, bez tzw. „skrzynki ADR”, zaświadczenia dla kierowcy oraz co bardzo ważne bez świadectwa dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych tzw. „czerwonego paska”.

Czy przewóz fajerwerków wymaga specjalnego pojazdu – jednostki transportowej?

Poza sytuacjami w których korzystamy z wyłączeń dla przewozu towary klasy 1 do których należą między innymi SZTUCZNE OGNIE nazywane popularnie FAJERWERKAMI mogą być załadowane jedynie do pojazdów EX/II lub EX/III, które spełniają odpowiednie wymagania części 9 umowy ADR. Wybór pojazdu zależy od ilości towarów przeznaczonych do przewozu. Ilość ta jest ograniczona w odniesieniu do jednostki transportowej zgodnie z przepisami dotyczącymi załadunku (przepis 7.5.5.2). W uproszczeniu maksymalna ilość przewożonego towaru dopuszczona do przewozu wynika z typu pojazdu (EX/II ; EX/III) który mamy do dyspozycji.

Pojazdy takie powinny spełniać specjalistyczne wymogi umowy ADR, a potwierdzone to powinno być poprzez wydanie świadectwa dopuszczenia do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych czyli tzw. „czerwonego paska”. W Polsce dokument ten jest wydawany przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Więcej o „czerwonym pasku”. Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia możesz pobrać tutaj.

Jeśli zastosujemy przepis 651 przypisany do UN 0336 możemy użyć pojazdu, który nie spełnia wymogów dla EX/II lub EX/III. Możemy to zrobić jednakże wyłącznie w przypadku gdy masa netto materiałów wybuchowych na jednostkę transportową nie przekracza 4000 kg, pod warunkiem, że masa netto materiałów wybuchowych na pojazd nie przekracza 3000 kg.

Ciekawym rozwiązaniem jest też zastosowanie możliwości wskazanej w przepisie V2 (2), który pozwala na zastosowanie przyczepy, z wyjątkiem naczep, spełniających wymogi dla EX/II lub EX/III, ale ciągnięte przez pojazdy samochodowe, które nie spełniają takich wymogów.

Zgodnie z przepisem V3: w przypadku materiałów sproszkowanych swobodnie płynących oraz ogni sztucznych, podłoga kontenera powinna mieć powierzchnię niemetaliczną lub powinna być pokryta wykładziną niemetaliczną.

Jak powinno się oznakować jednostki przewożące sztuczne ognie – fajerwerki?

Jednostki transportowe przewożące towary niebezpieczne klasy 1 czyli materiały i przedmioty wybuchowe powinniśmy być oznakowane tablicami barwy pomarańczowej z przodu i z tyłu jednostki transportowej oraz nalepkami przyporządkowanymi odpowiednio do przewożonej podklasy i grupy zgodności umieszczonymi na obu bokach i z tyłu jednostki transportowej. Nalepki powinny mieć rozmiar 250mm x 250 mm.

Przewóz towarów kilku podklas powoduje, że oznakowujemy jednostki nalepkami z numerem podklasy zgodnie z zasadą:

1.1 (największe zagrożenie), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (najmniejsze zagrożenie).

Jeśli przewożone towary należą do dwóch lub więcej grup zgodności, to na dużych nalepkach ostrzegawczych nie podaje się grup zgodności (liter). Podczas przewozu towarów podklasy 1.4 grupy zgodności S, duże nalepki ostrzegawcze nie są wymagane.

Jednostka transportowa – oznakowanie przy przewozie sztucznych ogni UN 0333
Jednostka transportowa – oznakowanie przy przewozie sztucznych ogni UN 0335

Pamiętać należy tu również o zakazach ładowania razem. Sztuczne ognie należą do grupy zgodności G lub S co pozwala je ładować razem do jednej jednostki transportowej.

Czy są jakieś ograniczenia w ilości przewożonych sztucznych ogni?

Umowa ADR wprowadza limity w przewozie towarów niebezpiecznych klasy 1. Limity te wynikają z sklasyfikowania tych towarów do odpowiedniej podklasy i grupy zgodności.

Jeżeli materiały lub przedmioty należące do różnych podklas klasy 1 załadowane są do tej samej jednostki transportowej z zachowaniem zakazów ładowania razem podanych w 7.5.2.2, to całość ładunku powinna być traktowana tak, jakby należał do najniebezpieczniejszej z tych podklas (według następującej kolejności: 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Jednakże, przy obliczaniu masy w związku z ograniczeniami przewożonych ilości, nie powinna być brana pod uwagę masa netto materiałów i przedmiotów grupy zgodności S.

Jakie dokumenty przewozowe powinno się mieć w trakcie przewozu sztucznych ogni, fajerwerków?

W przewozie bez wyłączeń w jednostce transportowej powinny się znajdować:

Świadectwo dopuszczenia do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych potwierdzające spełnienie wymogów dla pojazdów typu EX/II lub EX/III.

Prawidłowo sporządzony dokument przewozowy zgodny z ADR. Przykładowy zapis poniżej:

UN 0333 OGNIE SZTUCZNE, 1.1G, (B1000C), 4 skrzynie tekturowe (4G) masa brutto 40 kg, masa netto materiału wybuchowego 32 kg

Instrukcje pisemne dla załogi pojazdu. Może ją pobrać tutaj.

Kierowca powinien posiadać zaświadczenie ADR oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

Dokumenty wynikające z innych przepisów.

Jakie zasady obowiązują przy załadunku, rozładunku i manipulowaniu ładunkiem przy przewozie sztucznych ogni?

Zgodnie z przepisem CV1

(1) Zabronione są następujące operacje:
(a) załadunek lub rozładunek towarów w miejscu publicznym w obszarze zabudowanym, bez specjalnego zezwolenia właściwych władz;
(b) poza przypadkami, gdy jest to pilne i konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa, załadunek lub rozładunek towarów w miejscu publicznym poza obszarem zabudowanym, bez wcześniejszego powiadomienia właściwych władz.
(2) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu manipulowanie ładunkiem powinno nastąpić w miejscu publicznym, to materiały i przedmioty różnych rodzajów należy oddzielić od siebie zgodnie z umieszczonymi na nich nalepkami ostrzegawczymi.

Przepis CV 2 nakazuje:

(1) Przed dokonaniem załadunku, powierzchnia ładunkowa pojazdu lub kontenera powinna zostać dokładnie oczyszczona.
(2) Zabrania się używania otwartego płomienia wewnątrz pojazdu lub kontenera oraz w ich pobliżu, a także podczas załadunku i rozładunku tych towarów.

Jakie są wymogi wobec osób prywatnych podczas przewozu sztucznych ogni, fajerwerków?

Osoby prywatne, na podstawie przepisu 1.1.3.1 (a) mogą przewozić fajerwerki bez stosowania się do przepisów umowy ADR jeżeli towary te znajdują się w opakowaniach stosowanych w sprzedaży detalicznej i służą tym osobom do osobistego użytku, użytku w gospodarstwie domowym lub w związku z ich aktywnością sportowo-rekreacyjną, pod warunkiem, że zastosowano środki zapobiegające uwolnieniu się zawartości w normalnych warunkach przewozu.

NOTA: Powyższe informacje są wyłącznie ogólnym wyjaśnieniem podstawowych zasad postępowania z wskazanymi numerami UN popularnie nazywanymi fajerwerkami. Informacje te nie są wyczerpujące i nie mogą być podstawą podjęcia działalności w zakresie przewozu towarów klasy 1. Każdy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych powinien wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa i skonsultować z taką osobą sposoby postępowania w swojej działalności.

Szukasz profesjonalnego doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych ADR?
Zapraszamy do współpracy!