Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Sprawozdanie roczne ADR 2023

Zbliża się termin złożenia sprawozdania rocznego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych za rok 2023.
Art. 16 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wskazuje, iż Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany:
1) wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem”, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Uwaga pomimo, że w 2024 luty ma 29 dni sprawozdanie należy wysłać do 28 lutego, a nie do „końca lutego”.

Czy sprawozdanie roczne ADR dotyczy tylko przewoźników?

Nie, obowiązek sporządzenia sprawozdania rocznego dotyczy wszystkich uczestników przewozu towarów niebezpiecznych, a uczestnikami są podmioty wymienione w ADR, RID lub ADN lub jednostka wojskowa, prowadzące działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych. Obowiązek ten dotyczy nie tylko przewoźników, ale również pakujących, załadowców, rozładowców, nadawców towarów niebezpiecznych.

Czy każda operacja związana z towarami niebezpiecznymi wymaga składania sprawozdania rocznego?

Nie każdy przewóz czy operacja załadunku towarów niebezpiecznych wymaga umieszczania tych ilości w sprawozdaniu, a nawet sporządzania sprawozdania. Sprawozdanie nie obejmuje towarów niebezpiecznych:
‒ których przewóz odbywał się w całości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
‒ zawartych w próżnych nieoczyszczonych: opakowaniach, cysternach, kontenerach i pojazdach,
‒ w ilościach, dla których ADR nie wymaga oznakowania jednostki transportowej tablicą barwy pomarańczowej, o której mowa w 5.3 ADR.

Jeśli przewoźnik realizuje przewozy towarów niebezpiecznych wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czyli np. między Francją, a Hiszpanią to nie ma obowiązku sporządzenia sprawozdania z ilości towarów, które były przewiezione w tych transportach.

Kto sporządza sprawozdanie roczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR?

Obowiązek sporządzenia sprawozdania wskazano w Art. 41 Doradca przygotowuje roczne sprawozdanie w dwóch egzemplarzach, podpisując je imieniem i nazwiskiem oraz wskazując numer świadectwa doradcy.

W rozporządzeniu z 2 czerwca 2022 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania) pojawił się również wymóg wskazania kraju wydania (jeżeli jest inny niż Polska) i daty ważności tego świadectwa. Więcej o zmianach w formularzu sprawozdania rocznego znajdziesz we wpisie na naszej stronie.

W przypadku wyznaczenia więcej niż jednego doradcy roczne sprawozdanie sporządza jeden z wyznaczonych doradców, wskazany przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych. Pamiętać należy również o tym, że nieprzygotowanie sprawozdania rocznego jest traktowane jako rażące naruszenie obowiązków doradcy i może doprowadzić do cofnięcia świadectwa doradcy.

Uwaga po sporządzeniu sprawozdania ADR przez doradcę powinno być ono podpisane przez uczestnika przewozu. Sprawozdanie podpisuje się na pierwszej i ostatniej stronie.

  Gdzie i w jakim terminie należy złożyć sprawozdanie roczne ADR?

  Sprawozdanie należy wysłać do 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio:
  a) wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarów
  niebezpiecznych.
  Drugi egzemplarz rocznego sprawozdania przechowywać w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.

  W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne, jeden egzemplarz rocznego sprawozdania jest przekazywany drogą służbową przez dowódcę jednostki wojskowej, z której realizowany jest przewóz, do Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, a drugi egzemplarz rocznego sprawozdania jest przechowywany w jednostce wojskowej przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.

  Czy sprawozdanie może być złożone elektronicznie?

  Istnieje możliwości przesyłania drogą elektroniczną rocznego sprawozdania z działalności w zakresie towarów niebezpiecznych na odpowiednie skrzynki ePUAP (Gov) przypisane do poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Transportu drogowego.

  Jakie przewidziane są kary za niezłożenie sprawozdania rocznego ADR?

  Sankcje za nieprzesłanie w terminie sprawozdania zależą od okresu spóźnienia. Jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania:
  1) nie upłynęło 14 dni – 200 zł
  2) upłynęło co najmniej 14 dni – 2000 zł
  3) upłynęły co najmniej 3 miesiące – 5000 zł

  Podstawy prawne

  Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

  Rozporządzenie ministra infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

  Twoja firma lub instytucja zajmuje się towarami niebezpiecznymi? Jesteś wytwórcą odpadów, transportujesz odpady? Chcesz upewnić się, że wypełniasz swoje obowiązki w zakresie określonym w umowie ADR? Chcesz sprawdzić czy Twoja organizacja powinna wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa DGSA – ADR i złożyć sprawozdanie? Skontaktuj się z nami 605 237 237!

  Planujesz zdobyć uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych? Zapraszamy na nasze kursy ADR dla kierowców

  Related Posts